1. Các danh hiệu thi đua: 1.1/ Tập thể: Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố. 1.2/ Cá nhân: - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 07 đ/c - Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố: 01 đ/c 2. Những chỉ tiêu chính: 2.1/Giáo viên: Giáo viên dạy giỏi + Cấp thành phố: 1 giải Nhì + Cấp huyện: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải...